„Milana Yoga“ studijos veiklos ir elgesio principai (toliau – Principai) nustato taisykles, sąlygas, principus bei vertybes, kurie taikomi Studijoje. „Milana Yoga“ studija yra „Yoga Alliance“ organizacijos sertifikuota RYS200 narė, todėl studija ir joje dirbantys mokytojai yra įsipareigoję laikytis „Yoga Alliance“ elgesio kodekso, su kuriuo galima susipažinti čia (PDF), bei šių Studijos Principų.

Kiekvienas Studijos mokytojas, narys ar lankytojas, atvykęs į Studiją, taip pat klientas, siekiantis gauti Studijos teikiamas paslaugas ar jau joje praktikuojantis, privalo laikytis Studijos Principų. Šie Principai skelbiami viešai interneto svetainėje https://www.milanayoga.com, yra prieinami „Milana Yoga“ studijos patalpose ir yra neatsiejama santykių tarp Studijos ir jos klientų dalis. Laikomas, kad kiekvienas, atvykęs į
Studiją, yra tinkamai susipažinęs su šiais Studijos Principais.

Tuo atveju, jei šie Principai būtų pažeisti, Studija turi vienašalę teisę atsisakyti teikti ar nutraukti dalį ar visas paslaugas pažeidėjui ir, esant aplinkybėms, pranešti atitinkamoms priežiūrą vykdančios vietinėms institucijoms bei „Yoga Alliance“ organizacijos bendruomenei, taip pat gali būti neleidžiama lankyti Studijos užsiėmimų ar praktikų ateityje.

„Milana Yoga“ studijos veiklos ir elgesio principai:

1. Pagarbos. Kiekvienas Studijos lankytojas, ar tai būtų užsiėmimus vedantis mokytojas, ar
užsiėmimuose dalyvaujantis asmuo, studijos klientas išlaiko pagarbą sau, aplinkiniams ir visai erdvei. Tiek bendraujant žodžiu, tiek veiksmais rodoma pagarba vienas kitam, nenaudojami jokie necenzūriniai žodžiai, užgauliojimai ar kitoks nepadorus, garbę ir orumą žeminantis elgesys.

2. Atsakomybės. Kiekvienas Studijos lankytojas, mokytojas, klientas ar mokinys prisiima
atsakomybę už savo elgesį, savo fizinę, emocinę ir psichologinę sveikatą, taip, kad lankydamas Studijos užsiėmimus nekenktų nei sau, nei kitiems.

3. Informavimo. Studijos klientai privalo informuoti apie savo psichologinę ir fizinę būseną,
negalavimus bei sutrikimus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos užsiėmimo ar praktikos
eigai: nėštumas, esamos fizinės ir psichinės medicininės diagnozės, traumos, išvaržos, depresija ir kt. Turėdamas tokią informaciją, Studijos mokytojas turi teisę įvertinti ir priimti sprendimą, ar
atitinkamas klientas gali pradėti/tęsti užsiėmimus ar praktikas.

4. Profesinės kompetencijos. Visi Studijos mokytojai yra aukštos kompetencijos ir savo vedamų praktikų ar užsiėmimų profesionalai, turintys įgūdžių ne tik kokybiškai atlikti savo darbą, bet ir įvertinti aplinką, kurioje yra vedami užsiėmimai, kad ji atitiktų saugumo standartus ir užsiėmimuose dalyvaujančius asmenis, kad jie nežalotų nei savęs nei aplinkinių. Matydamas, kad vedama praktika ar užsiėmimas galėtų turėti neigiamą poveikį atitinkamam mokiniui ir klientui ar kad klientas galėtų sužaloti kitą, Studijos mokytojas, gali atsisakyti vesti praktiką ar užsiėmimą konkrečiam studijos klientui.

5. Svaiginimosi draudimo. Dalyvaujant Studijos užsiėmimuose ar praktikuose yra draudžiama būti apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių bei psichotropinių medžiagų ar kitų apsvaigimą sukeliančių medžiagų.

6. Nežalojimo. Kiekvienas Studijos lankytojas, mokytojas, užsiėmimuose dalyvaujantis asmuo,
Studijos klientas elgiasi taip, kad nesukeltų žalos nei sau, nei kitiems asmenims, nei aplinkai ar
inventoriui. Nežalojimo principas taikomas tiek fizinei išraiškai, tiek emocinei, psichologinei ir
reputacinei – kiekvienas turi užtikrinti, kad savo veiksmais, neveikimu ar kalbomis nesukels
emocinės, psichologinės ir reputacinės žalos kitam asmeniui ar studijai ir jos aplinkai.

7. Sąžiningo atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Studija turi teisę gauti atlyginimą už paslaugas, kurios yra suteiktos S tudijos klientui, pagal paslaugų pirkimo metu nustatytą kainą, o Studijos klientas turi pareigą sumokėti S tudijai už jam suteiktas paslaugas. Tuo atveju, jei S tudija priima sprendimą , jog užsiėmimai ar praktika ( paslauga), kurią įsigijo negali būti pradėti/tęsiami konkrečiam klientui dėl jo sveikatos būklės arba klientas pats nusprendžia ir raštu informuoja Studiją , kad dėl sveik atos būklės negali pasinaudoti Studijos paslaugo mi s šis klientas turi teisę pasirinkti vieną iš toliau vardinamų:

i. pratęsti įsigytą paslaugų abonementą ne ilgesniam kaip vieno mėnesio terminui apie tai
informavus el. paštu namaste@milanayoga.com
ii. perleisti įsigytą paslaugų abonementą kitam asmeniui apie tai informavus el. paštu
namaste@milanayoga.com

Tuo atveju, jei Studija ar jos mokytojas priima sprendimą, kad klientas negali tęsti užsiėmimų ar praktikos, nes jis pažeidžia šiuos S tudijos P rincipus, žaloja save ar aplinkinius, gadina studijos inventorių , S tudija panaikina visas tokio kliento rezervacijas, atitinkamas klientas netenka galimybės naudotis įsigyt omis paslaug omis ar jų abonementu ir neatgauna už jį sumokėtų lėšų.

8. Jogos mokytojų kurso lankymo galimybės įvertinimas. Tuo atveju, jei Studijos klientas nori
dalyvauti jogos mokytojų kurso užsiėmimuose ir gauti atitinkamą sertifikatą, patvirtinantį, kad
pastarasis tinkamai išklausė šį kursą ir išlaikė atitinkamą egzaminą pagal šio kurso programą, kuri yra skelbiama internetiniame puslapyje https://www.milanayoga.com , jis turi praeiti individualų susitikimą (gyv ai ar nuotoliniu būdu) su paskirtu S tudij os atstovu. Po tokio susitikimo S tudija priima sprendimą, ar atitinkamas klientas gali dalyvauti S tudij os organizuojamuose jogos mokytojų kursuose. Prasidėjus jogos mokytojų kurs ų užsiėmimams pagal tam kursui konkrečiai priderintą programą, S tudija turi teisę vienašališkai sustabdyti konkretaus kliento galimybę tęsti užsiėmimus, įvertinus jo psichologinę ir fizinę būseną, negalavimus bei sutrikimus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos užsiėmimo eigai Sustabdžius galimybę konkrečiam klientui tęsti jogos mokytojų kursus , tolimesnė kurso eiga yra derinama individualiai arba tokiam klientui grąžinamos sumokėtos lėšos , išskaičiavus proporcingą dalį už jau suteiktas paslaugas ir patirtas Studijos išlaidas pagal Studijos patvirtintas Paslaugų pirkimo taisykles

9. Asmens duomenų ir kitokių duomenų apsauga. Studijos klientų asmens duomenų apsauga yra užtikrinama laikantis S tudijos patvirtintos privatumo politikos , kuri skelbiama internetiniame puslapyje https://www.milanayoga.com/privatumo politika/. S tudijos klientai privalo saugoti kitų asmenų, dalyvaujančių Studijos užsiėmimuose duomen is , negali naudoti S tudijos lankytojų atvaizdo be jų sutikimo , daryti vykdomų užsiėmimų garso ir/ar vaizdo įrašų be S tudijos sutikimo , taip pat juos viešinti.

10. Teisės aktų laikymosi. Studija ir visi jos lankytojai laikosi ne tik šių Studijos Principų, bet ir visų taikomų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

>