Šios Paslaugų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato sąlygas, tvarką ir kitus principus, pagal kurias Jūs (Jūs arba Pirkėjas arba Klientas) užsisakote paslaugas iš UAB “Su meile, Milana”, už jas sumokate ir naudojatės. Šios Taisyklės yra Jūsų paslaugų Pirkimo sutarties neatskiriama dali.

UAB „Su meile, Milana”, j. a. k. 306120205, buveinės adresas Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, el. p. support@milanayoga.com (toliau – Bendrovė) priklauso „Milana Yoga” studija (toliau – Studija), taip pat internetiniai puslapiai https://www.milanayoga.com/, https://www.milanajasinskyte.com/ ir https://www.milanadance.lt/ (toliau – Internetiniai puslapiai).

Bendrovės  teikiamas  paslaugas  turi  teisę  įsigyti:  (i)  18  metų  sulaukę  veiksnūs  fiziniai  asmenys;  (ii) nepilnamečiai iki 18 metų, turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą; (iii) juridiniai asmenys; arba (iv) visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Užsisakydami paslaugas iš Bendrovės, Jūs patvirtinate, jog susipažinote ir sutinkate būti saistomi šių Taisyklių, Privatumo politikos, Studijos veiklos ir elgesio principų ir kitų papildomų taisyklių ir sąlygų, kurios yra pateikiamos susipažinti prieš įsigyjant prekę ar paslaugą.

Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles atskirai apie tai nepranešdama. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Internetiniuose puslapiuose momento. Jūsų pirkimui taikomos užsakymo pateikimo metu galiojančios ir prieš atliekant užsakymą Jums susipažinti pateiktos Taisyklės.

PIRKIMAS, PERDAVIMAS, PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

 1. Klientas per Internetinius puslapius, el. laišku, pateikęs asmeninę užklausos formą ar kitu būdu gali pirkti Bendrovės siūlomas prekes ir paslaugas, paslaugų abonementus šių Taisyklių tvarka, sudarydamas nuotolinę pirkimo-pardavimo sutartį (Pirkimo sutartis).
 2. Prieš įsigydami konkrečią paslaugą, kurią teikia Bendrovė, ar paslaugų abonementą, skirkite pakankamai dėmesio išsiaiškinti šios paslaugos (ar paslaugų abonemento) teikimo tvarką, kada paslauga (ar paslaugų abonementas) pradedama teikti, koks jos teikimo terminas, paslaugos teikimo grafikas, ar yra konkrečios sveikatos būklės ar kitos sąlygos, būtinos tam, kad paslauga galėtų būti teikiama – visą šią informaciją Jūs galite rasti Internetiniuose puslapiuose, kuriuose siūloma atitinkama paslauga, taip pat papildomai informacijos visada galite gauti parašę laišką į namaste@milanayoga.com. Tuo atveju, jei siekiate įsigyti jogos mokytojų kursus, su visais reikalavimais ir sąlygomis, kurios yra taikomos tokiam Klientui, galite susipažinti čia. Sudarydami Pirkimo sutartį Jūs patvirtinate, kad įdėjote visas galimas pastangas su Bendrove išsiaiškinti bet kokius neaiškumus.
 3. Pirkimo sutartis yra sudaroma Pirkėjui išsirenkant prekes ar paslaugas (ar paslaugų abonementą), pasirenkant apmokėjimo būdą, pateikiant visus reikalaujamus Pirkėjo duomenis, susipažįstant ir sutinkant su taikomomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Studijos veiklos ir elgesio principai (pvz., paspaudžiant aktyvią nuorodą „Patvirtinti“, ar parašius į el. laišką, per kurį užsakomos paslaugos, kad „patvirtinate, jog susipažinote ir sutinkate būti saistomi šių Taisyklių, Privatumo politika, Studijos veiklos ir elgesio principų“ ar kt. būdu) ir visiškai apmokant sumą už prekes ar paslaugas, įskaitant taikomus mokesčius, pristatymo išlaidas ir kitas galutinės užsakymo sumos dalis.
 4.  Bendrovei gavus visą apmokėjimą už prekes ar paslaugas, ar dalinį apmokėjimą avansą) jogos mokytojų kursų atveju, Pirkimo sutartis tarp Mūsų ir Jūsų laikoma sudaryta. Apie sėkmingą Pirkimo sutarties sudarymą Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas patvirtinimas su informacija apie pirkimą, taip pat pirkimui taikomos Taisyklės ir Privatumo Politika bei Studijos veiklos ir elgesio principai. Kartu su patvirtinimu, atsiunčiamos ir visos papildomos sąlygos ar informacija dėl pasirinktų ir įsigytų paslaugų ar prekių.

PREKIŲ, PASLAUGŲ AR PASLAUGŲ ABONEMENTO ATSIĖMIMAS, PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

 1. Pirkėjas, nusipirkęs materialaus pobūdžio prekę, ją atsiima Bendrovės nurodytu adresu.
 2. Pirkėjas nusipirkęs skaitmeninio pobūdžio prekę, paslaugą ar paslaugų abonementą, jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą apie įsigytą paslaugą ar paslaugų abonementą ir visą papildomą informaciją dėl įsigytų paslaugų, paslaugų abonemento ar skaitmeninio pobūdžio prekės.
 3. Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo materialaus pobūdžio prekių gavimo dienos Mums nenurodydami priežasties pranešti apie Pirkimo sutarties atsisakymą, grąžinti įsigytas materialaus pobūdžio prekes ir atgauti visus sumokėtus pinigus. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti Pirkimo sutarties, per 14 (keturiolika) dienų nuo materialaus pobūdžio prekių gavimo dienos turite:
  • pranešti mums apie Pirkimo sutarties atsisakymą el. paštu namaste@milanayoga.com ir grąžinti mums materialaus pobūdžio prekes tiesiogiai adresu Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius,Pranešimas, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties, gali būti laisvos
 4. Tokiu atveju jame privaloma nurodyti:
  • Materialaus pobūdžio prekių pavadinimą; ir
  • Pirkėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą.
 5. Pirkėjui atsisakius Pirkimo sutarties ir pristačius materialaus pobūdžio prekes mums, mes per 14 (keturiolika) dienų grąžinsime sumokėtą sumą.
 6. Pirkėjas aiškiai sutinka, kad, įsigydamas skaitmeninio pobūdžio prekę, praranda teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti Pirkimo
 7. Pirkėjas aiškiai sutinka, kad, įsigydamas paslaugą ar paslaugų abonementą, įskaitant, bet neapsiribojant jogos mokytojo kursus, kai nustatyta konkreti šios paslaugos ar paslaugų abonemento teikimo data ar laikotarpis, arba kai paslauga Pirkėjui visiškai suteikta ir jis yra susimokėjęs už šią paslaugą, jis praranda teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti Pirkimo
 8. Pirkėjas, įsigijęs paslaugų abonementą, tačiau dėl sveikatos priežasčių negalintis dalyvauti paslaugos teikime nurodytu laikotarpiu, gali prasitęsti paslaugų abonementą vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo pranešimo dienos, pranešęs el. paštu namaste@milanayoga.com, arba perleisti įsigytą paslaugų abonementą kitam asmeniui apie tai informavus paštu namaste@milanayoga.com.
 9. Tuo atveju,  jei  nustatytą  paslaugų  teikimo  dieną  ir  laiką  ar  per  abonemento  laikotarpį  Pirkėjas neatvyksta į paslaugų teikimo vietą, paslaugos laikomos tinkamai suteiktos, jis negali pakeisti paslaugų  ar  jų  abonemento  suteikimo  laiko  į  kitą  ir  pinigai  už  šias  paslaugas  Pirkėjui  nėra grąžinami.
 10. Tuo atveju, jei Pirkėjas pats rezervuoja paslaugų suteikimo dieną ir laiką, jis gali pakeisti paslaugos rezervavimo laiką likus ne mažiau kaip 5 (penkios) valandos iki prieš tai rezervuotos paslaugos Priešingu atveju, laikoma, kad Pirkėjas neatvyko į paslaugų teikimo vietą, nepakeitė paslaugos suteikimo laiko ir paslaugos laikomos tinkamai suteiktos ir pinigai už šias paslaugas Pirkėjui nėra grąžinami.
 11. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra įsigijęs paslaugų abonementą, nepriklausomai nuo to, ar tokios paslaugos pagal šį abonementą jau pradėtos teikti, tačiau dar nėra visiškai suteiktos, Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų  abonemento  ir  vienašališkai  nutraukti  Pirkimo  sutartį,  apie  nutraukimą pranešęs paštu namaste@milanayoga.com ne mažiau kaip 7 (septynios) dienos iki nutraukimo dienos.  Tokiu  atveju  Mes  Pirkėjui  grąžinam  pinigus  už  sumokėtą  paslaugų  abonementą,  iš  jo sumokėtos  sumos  išskaitant  kainos  dalį,  proporcingą  suteiktoms  paslaugoms  iki  nutraukimo dienos, ir pusę paslaugų abonemento kainos, kuri yra pripažįstama minimaliomis protingomis mūsų patirtomis išlaidomis.
 12. Tuo atveju, jei Pirkėjas yra įsigijęs jogos mokytojų kursą, turint tikslą laikyti egzaminą ir gauti jogos mokytojo sertifikatą, jei toks pagal Bendrovės teikiamą kursą yra išduodamas, kurso sustabdymas ar nutraukimas yra taikomas pagal Studijos veiklos ir elgesio principus bei jogos mokytojų kursų reikalavimus ir sąlygas, kurios pasiekiamos čia. Pirkėjas, įsigijęs jogos mokytojų kursą, turi teisę atsisakyti kurso ir vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, apie nutraukimą pranešęs el. paštu namaste@milanayoga.com ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki nutraukimo dienos. Tokiu atveju Mes Pirkėjui grąžinam pinigus už sumokėtą kursą, iš jo sumokėtos sumos už jogos mokytojų kursą išskaitant kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms iki nutraukimo dienos, ir sumokėtą avansą, kuris pripažįstamas minimaliomis protingomis mūsų patirtomis išlaidomis.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirkėjas yra atsakingas už prekių, paslaugų ar paslaugų abonemento užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą ir duomenų savalaikį tikslinimą jiems pasikeitus. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakinga už jokią žalą ar negautas pajamas, atsiradusius Pirkėjui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas užsakymo formoje pateiks netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis ir nedelsdamas nepatikslins pasikeitusių asmens duomenų.
 2. Mes siekiame suteikti kuo geriausią patirtį savo Pirkėjams. Kad tai būtų įmanoma, turime užtikrinti, kad Mūsų paslaugos veiktų saugiai ir sklandžiai. Tai suprasdami, Jūs sutinkate ir įsipareigojate:
  • neskelbti, neperduoti, neskleisti ir nereklamuoti jokios komunikacijos ar turinio, galinčių pakenkti ar neigiamai paveikti Mūsų verslą, produktus ar paslaugas;
  • nenaudoti jokių įrenginių, kurie riboja, blokuoja ar kitaip trukdo bet kuriam kitam Pirkėjui naudotis Internetiniais puslapiais arba kurie daro poveikį Internetinių puslapių ar jų turinio saugumui; arba
  • nenaudoti ir (arba) nebandyti naudoti jokio įrenginio, programinės įrangos ar panašaus įrenginio, ar mechanizmo (įskaitant dirbtinio intelekto įrenginius, interneto svetaines ir kt.), kurie kenktų sklandžiam Internetinės parduotuvės funkcionavimui bei duomenų saugumui.
 3. Pasiliekame teisę iš karto uždrausti prieigą prie paslaugų užsakymo formų, Internetinių puslapių, jeigu Jūs pažeidžiate bet kurią Taisyklių nuostatą ar Studijos veiklos ir elgesio principus.

BENDROVĖS TEISĖS

 1. Mes turime teisę vienašališkai atšaukti Jūsų įsigytą paslaugą ar paslaugų abonementą ir nutraukti Pirkimo sutartį, Jūs informavus nedelsiant el. laišku, kurį nurodėte pirkimo metu, ir grąžinti visą sumokėtą sumą už įsigytas paslaugas ar paslaugų abonementą.
 2. Jei Jūs bandote pakenkti Internetinių puslapių darbo stabilumui ir (arba) kibernetiniam saugumui ar pažeidžiate bet kuriuos Taisyklėse ar Studijos veiklos ir elgesio principuose nurodytus Kliento įsipareigojimus, Mes turime teisę nedelsdami ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Jūsų galimybę naudotis Internetiniais puslapiais.
 3. Mes turime teisę laikinai arba neribotai sustabdyti arba nutraukti Internetinių puslapių veiklą, apie tai iš anksto Jums nepranešę.

INFORMACIJA APIE VARTOTOJĄ

 1. Asmens duomenų tvarkymo Internetiniuose puslapiuose tvarką ir sąlygas nustato Privatumo politika.
 2. Kad sėkmingai užsakytumėt mūsų prekių, paslaugų ar paslaugų abonementą, Jūs turite pateikti privalomąją informaciją. Ši informacija reikalinga, kad Jūs galėtumėte tinkamai užsakyti ir atsiskaityti už paslaugas, o Mes tinkamai jas suteikti. Už informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi Jūs.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAI

 1. Mūsų civilinė atsakomybė kyla tik esant (egzistuojant) Mūsų kaltei.
 2. Mes neprisiimame jokios iš šių Taisyklių kylančios ar su jomis susijusios atsakomybės už jokį galimybės naudotis Internetiniais puslapiais ar įsigytomis prekėmis, paslaugomis ar paslaugų abonementu praradimą, duomenų praradimą ar netikslumą, pelno praradimą, vėlavimą ir už jokią bet kokio pobūdžio netiesioginę, įskaitant specialiąją, atsitiktinę, pasitikėjimo ar pasekminę, žalą, net jei buvo iš anksto informuota apie tokios žalos galimybę.
 3. Bendrovė deda visas komerciškai prieinamas pastangas, kad Internetiniuose puslapiuose pateikiama informacija ir turinys būtų kuo tikslesni ir aktualesni, tačiau visais atvejais Internetiniuose puslapiuose pateikiama informacija ir turinys yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. Todėl Bendrovė neatsako už Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtą bet kokio pobūdžio ir dydžio žalą bei nuostolius, kilusius dėl Internetiniuose puslapiuose pateiktos netikslios informacijos. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurios prekės aprašymą.
 4. Bendrovė neatsako už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Internetinius puslapius, padarytą bet kokią žalą ar nuostolius, įskaitant (bet neapsiribojant) kompiuterių virusus, galinčius užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę.
 5. Šiuose Internetiniuose puslapiuose naudojamos nuorodos į kitas interneto svetaines ir tinklalapius, kurie nėra valdomi Bendrovės. Bendrovė neatsako už kitų interneto svetainių turinį.
 6. Mokėjimams surinkti Bendrovė naudojasi trečiųjų šalių (pvz., „Paysera“ ar kt.) paslaugomis ir trečiųjų šalių paslaugų teikimo nekontroliuoja. Šios šalys, teikdamos paslaugas, vadovaujasi savomis taisyklėmis bei sąlygomis. Bendrovė nėra atsakinga už jokią trečiųjų šalių Jums padarytą žalą, įsipareigojimų vykdymą ir paslaugų kokybę. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, veikimo ar neveikimo turi būti adresuojami tiesiogiai trečiosioms šalims.
 7. Mūsų atsakomybė pagal įstatymus ir Taisykles galima tik tuo atveju, jeigu Jūs prekes, paslaugas ar paslaugų abonementą pirkote tiesiogiai iš Mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios Mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per platintojus ar bet kokius kitus asmenis.
 8. Maksimali Mūsų civilinė atsakomybė už bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius įsigyjant prekes, paslaugas ar paslaugų abonementus Internetiniuose puslapiuose, apribojama bendra Jūsų užsakymo kaina.

MOKĖJIMAI

 1. Bendrovė neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir (arba) su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą atlikdami mokėjimą Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl jokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.
 2. Bendrovė vykdydama veiklą remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. Bendrovė nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visus kitus mokėtinus mokesčius, įskaitant (bet neapsiribojant) muitinės mokesčius ir (arba) kitus mokesčius, susijusius su prekėmis ar paslaugomis, turite mokėti Jūs.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Visą intelektinę Internetiniuose puslapiuose pateikiamų prekių turinio nuosavybę saugo autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir kitų intelektinės nuosavybės objektų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Jokios intelektinės nuosavybės teisės Pirkėjui nėra perduodamos ar suteikiamos jokia apimtimi ir niekas šiose Taisyklėse neturi būti aiškinama taip, kad suteiktų Pirkėjui kokias nors autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises, neatsižvelgiant į tokių sąvokų kaip „pirkimas“ ar „pardavimas“ vartojimą.
 2. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, jokioje teritorijoje kopijuoti (išskyrus asmeniniams poreikiams aiškiai šiose Taisyklėse nurodytais atvejais), publikuoti, perduoti, keisti, pritaikyti, kurti išvestinių darbų, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti Internetiniuose puslapiuose įsigytų prekių, išskyrus materialias prekes, kurių įsigytą originalą Pirkėjas turi teisę perduoti kitam asmeniui, paslaugų ar paslaugų abonementų. Bet koks paslaugų ar jos dalių atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas bet kokiais kitais būdais, nei nurodyta Pirkimo sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises.
 3. Skaitmeninio turinio prekės yra skirtos tik Pirkėjui naudotis asmeniškai. Jūs negalite Internetiniuose puslapiuose įsigyto turinio naudoti komerciniais ar jokiais kitais tikslais.
 4. Jūs pareiškiate ir įsipareigojate nenaudoti Internetiniuose puslapiuose įsigytų prekių, paslaugų ar paslaugų abonementų jokiu būdu, kuriuo būtų pažeidžiamos autoriaus ar kitos intelektinės nuosavybės teisės.
 5. Jeigu Jūs naudojatės Internetiniuose puslapiuose įsigyta preke, paslaugomis ar paslaugų abonementu nesilaikydami Taisyklių, Jūs atlyginate visus Mūsų ir (arba) trečiųjų asmenų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti Jums tokį reikalavimą bet kuriuo metu, nes šios Taisyklės lieka galioti visu Internetiniuose puslapiuose įsigytos prekės, paslaugos ar paslaugų abonemento naudojimosi laikotarpiu bei visu laikotarpiu, kol bus tinkamai atlyginti Mūsų ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA, TAIKOMA TEISĖ, JURISDIKCIJA

 1. Skundą dėl Internetiniuose puslapiuose įsigytos prekės, paslaugos ar paslaugos abonemento Pirkėjas gali pateikti el. paštu, adresu support@milanayoga.com, ir mes dėsime visas protingas pastangas kuo greičiau Pirkėjui atsakyti. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas numato pardavėjo (Bendrovės) pareigą neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.
 2. Pirkėjas, vartotojas, skundą taip pat gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius ar el. paštu, adresu tarnyba@vvtat.lt (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt), arba per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) – www.vtis.lt.
 3. Bet kokie ginčai su Pirkėju (ne vartotoju) sprendžiami derybų būdu.
 4. Bet kuriuo atveju šios Taisyklės nepanaikina jokių vartotojų teisių, įskaitant teisę kilus ginčui tiesiogiai kreiptis į teismą ar kitas institucijas.
 5. Santykis tarp šalių aiškinamas ir ginčai tarp šalių sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose.

​BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. ​Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją Bendrovė siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 2. ​Bet kokių sudarytų sutarčių tarp Bendrovės ir Pirkėjo, įskaitant šias Taisykles, Privatumo politiką ir Studijos veiklos ir elgesio principus išsiuntimas Pirkėjui elektroniniu paštu yra laikomas pateikimu Pirkėjui patvarioje laikmenoje.
 3. ​Turėdamas klausimų, pastebėjimų ar nusiskundimų dėl šių Taisyklių, Pirkėjas gali kreiptis į Bendrovę el. paštu, adresu support@milanayoga.com ir (arba) įsigydamas prekes, paslaugas ir paslaugų abonementą Pirkėjas patvirtina išsiaiškinęs visus neaiškumus (jei tokių kilo) dėl bet kokių Taisyklėse pateiktų sąlygų.
>